Smlouva o nájmu

Pronajímatelem je podnikající fyzická osoba Jaroslav Boháč, IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem, č.ú. 2401605667 / 2010 (dále jen „pronajímatel“),

Nájemcem je osoba uvedená v objednávce, viz bod I. této smlouvy (dále jen „nájemce“).

Preambule

Nájemce si chce zapůjčit zbraň za účelem lovu zvěře, včetně příslušenství, od pronajímatele za podmínek a účelem stanovených touto smlouvou o nájmu (dále jen „smlouvou“). Z pohledu zákona o zbraních se jedná o držení. Pronajímatel je k o této činnosti oprávněn a činí tak na základě zbrojní licence CG 001813. Tato smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože jde o zbraň je nadřazen zákon č. 119/2002 Sb, zákon o zbraních. Mimo to se smlouva řídí Obchodními podmínkami, uvedených na stránkách eZBRANE.EU.

I. Uzavření smlouvy

1. Uzavření smlouvy je možné pouze mezi pronajímatelem a nájemcem jako spotřebitelem, který je držitelem platného zbrojního průkazu skupiny C, nebo E, jehož platnost nevyprší dříve, než 30 dní před vrácením předmětu nájmu.

2. Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového obchodu, kdy nájemce provede objednávku rezervace zbraně. Nájemce v objednávce uvede všechny informace potřebné k uzavření smlouvy.

3. Potvrzením objednávky pronajímatelem se považuje smlouva za uzavřenou, se všemi právy a povinnostmi obou smluvních stran.

II. Rezervace zbraně

1. Objednávka rezervace zbraně se provádí dle předchozího bodu. Objednávka je platná nejdéle po dobu 10 dnů. Nebude-li v této lhůtě zaplacena cena nájmu, objednávka zaniká a to i v případě, že byla potvrzena pronajímatelem.

2. Zánikem objednávky rezervace zbraně, nezaniká právo pronajímatele na storno poplatky dle této smlouvy.

3. Rezervací zbraně se myslí povinnost pronajímatele plnit předmět této smlouvy a povinnost nájemce hradit náklady uvedené s této smlouvě.

III. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel se zavazuje půjčit za podmínek daných touto smlouvou dlouhou opakovací, kulovou, brokovou, nebo kombinovanou zbraň kategorie C, včetně příslušenství nájemci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

2. Nájemce si může na jednu dobu nájmu pronajmout maximálně dvě zbraně, každá jiné ráže.

3. Typ, ráže a příslušenství zbraně si vybírá dle svého uvážení nájemce. Při výběru zbraně a příslušenství se nájemce řídí zejména zákonem č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti.

IV. Nájemné

1. Nájemné je určeno cenovým plánem v internetovém obchodě u každé zapůjčené zbraně a příslušenství. Obecně platí, že cenové plány jsou den, víkend a individual.

2. Nájemné je splatné předem, na účet pronajímatele a to do 10 dnů od objednávky, nejpozději v den převzetí předmětu nájmu. Datum úhrady je den připsání celé částky na účet pronajímatele.

V. Doba nájmu

1. Nájem se sjednává na dobu určitou, uvedenou v objednávce a začíná v 6:00 prvního dne a končí v 20:00 dne posledního, nejdéle však na 30 dní při využití cenového plánu individual.

2. Pronajímatel má právo na předčasné ukončení nájmu z důvodu podezření na hrubé porušení této smlouvy, nebo z důvodu kontroly orgánů státní správy. Předčasné ukončení smlouvy oznamuje pronajímatel SMS zprávou nájemci a ten je povinen vrátit předmět nájmu do 24 hodin od doručení oznámení.

3. Nájemce je oprávněn předčasně ukončit nájem bez udání důvodu. Pronajímatel je povinen převzít předmět nájmu nejpozději do 24 hodin o oznámení o předčasném ukončení smlouvy.

VI. Předání a vrácení předmětu nájmu

1. Pronajímatel předá předmět nájmu, včetně objednaného příslušenství pouze osobně a to buď na provozovně, nebo při využití služby U vás doma a to nejdříve v den zahájené nájmu. O předání se sepíše zápis, který potvrzuje převzetí a následně vrácení zbraně a současně slouží nájemci jako doklad o právu k užívání zbraně.

2. Pronajímatel při předání předmětu nájmu ověřuje totožnost a oprávnění nájemce držet zbraň. Současně má právo pořídit si kopii průkazu totožnosti a zbrojního průkazu nájemce, za účelem prokázání, že je nájemce oprávněn držet zbraň.

3. Nájemce vrátí předmět nájmu nejpozději v den ukončení nájmu pouze osobně, nebo při využití služby U vás doma.

VII. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu (zbraň a příslušenství) dle objednávky, v dobrém technickém stavu, vyčištěnou, plně funkční, tak aby sloužil k účelu nájmu.

2. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s používáním konkrétní zbraně a příslušenství, zejména s ohledem na bezpečnost.

3. Nemůže-li pronajímatel poskytnout nájemci zbraň a příslušenství dle objednávky, je povinen poskytnout nájemci zbraň a příslušenství obdobné povahy, ale vždy stejné, nebo výkonnější ráže.

4. Pronajímatel má právo odmítnout předání předmětu nájmu, pokud nájemce nesplňuje podmínky pro uzavření smlouvy, nebo je pod vlivem alkoholu, či návykových, nebo psychotropních látek. V tomto případě má právo vyžádat si součinnost Policie ČR.

5. Pronajímatel má právu na úhradu všech nákladů, které mu vzniknou s neodpovědným nakládáním předmětu nájmu nájemcem, nebo náklady na opravu zbraně v případě jejího poškození nájemcem.

VIII. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce má povinnost používat předmět nájmu pouze za účelem přepravy domů a zpět, na střelnici, na hon a k lovu na honu, který je uveden na objednávce. Dále může předmět nájmu použít na střelnici k cvičné střelbě, aby se mohl seznámit se zbraní při střelbě.

2. Nájemce používá předmět nájmu v souladu se zákonem o zbraních, tak jako by byla jeho, tj. zejména zbraň přepravuje v nenabitém stavu, v uzavřeném pouzdře, má zbraň neustále pod kontrolou, nepožívá alkoholické nápoje ani omamné látky.

3. Nájemce není oprávněn předmět nájmu zapůjčit, prodat, nebo jinak přenechat třetí osobě.

4. Pokud nájemce poruší své povinnosti dle předchozích bodů, má se za to, že se vždy jedná o hrubé porušení smlouvy, smlouva tímto zaniká a nájemce nese skutkovou podstatu svých činů, stejně jako všechny náklady, které vzniknou pronajímateli.

5. Nájemce je povinen při vrácení předmětu nájmu, sdělit pronajímateli všechny závady, které se v průběhu užívání předmětu nájmu vyskytly.

6. Při poškození předmětu nájmu, nebo náhradu škody, uhradí nájemce pronajímateli vyčíslené náklady do 14 dnů od doručení vyčíslení nákladů.

7. Nájemce předmět nájmu užívá s řádnou péčí a vrátí věc ve stavu, v jakém ji převzal s ohledem na obvyklé opotřebení. Není-li stanoveno v objednávce jinak, za běžné opotřebení se považuje vystřelení 20 ks nábojů z kulové a 100 ks nábojů z brokové zbraně.

8. Nájemce může vrátit zbraň a příslušenství nevyčištěné po střelbě. Čištění zbraně po střelbě pronajímatelem je součástí ceny nájmu.

9. V případě, že se na předmětu nájmu vyskytnou závady, které nájemci brání v užívání předmětu nájmu, má právo na výměnu, nebo bezplatnou opravu předmětu nájmu. Současně má právo na snížení ceny nájmu za dobu, kdy předmět nájmu nemohl řádně užívat. V tomto případě náklady na dopravu nese nájemce.

IX. Storno poplatky a krácení doby nájmu

1. Pokud nájemce zruší rezervaci nejpozději 5 dní před dnem vyzvednutí předmětu nájmu, má pronajímatel právo na úhradu 50% výše nájemného, nejvíce však 50% z cenového plánu víkend.

2. Pokud nájemce nepřevezme předmět nájmu v den stanoveném touto smlouvou, nebo z důvodů uvedených touto smlouvou nemůže pronajímatel nájemci předat předmět nájmu, má pronajímatel právo na úhradu 100% výše nájemného, nejvíce však 100% z cenového plánu víkend.

3. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smlouvy z důvodu hrubého porušení povinností nájemce, má pronajímatel právo na úhradu 100% výše nájemného.

4. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smlouvy ze strany pronajímatele z důvodů kontroly státní správy, nemá právo na žádné nájemné. To nevylučuje případnou náhradu škody.

5. V případě předčasného ukončení nájmu ze strany nájemce, má nájemce právo na vrácení poměrné části nájemného.

6. Pronajímatel vrací nájemci zaplacené nájemné dle tohoto bodu převodem na účet nájemce, ze kterého bylo nájemné hrazeno, do 14 dnů ode dne takovou povinnost splnit.

X. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že příslušným k projednání sporu bude Okresní soud v Ústí nad Labem.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

2. Uzavření této smlouvy je možné pouze v písemné podobě, prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.ezbrane.eu.

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků za souhlasu obou stran.