VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Preambule

Protože obchodní podmínky jsou obvykle dlouhým a nezáživným čtením, které ze své podstaty stejně jenom popisuje právní řád, dovolte nám na úvod uvést klíčové body:
1. Řídíme se platnými právními předpisy a k zákazníkům přistupujeme jako každá slušná společnost, která ctí právní řád a má proaktivní zákaznický přístup.
2. Není-li stanoveno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Tuto informaci najdete v internetovém katalogu, nebo nabídce.
3. Můžete si s námi sjednat o jiné podmínky, než jsou uvedeny.
4. Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné lhůtě, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Jsou ale např. výrobci zbraní, kteří trvají na zaslání zboží na svou adresu. Protože zbraně nejsou banány, může trvat vyřízení reklamace delší dobu. O této skutečnosti vás budeme informovat.
5. Ceny za služby, dopravu, postupy při reklamaci a jak chráníme vaše osobní údaje, najdete v samostatných dokumentech.
6. Zbraně, střelivo, prach a mnoho dalšího, nebo služby jako zničení, dovoz, tormentace zbraně, jsou zboží a služby chráněné zvláštním zájmem, např. Zákonem o zbraních, proto zde platí zvláštní postupy.
7. Naše společnost i vy, všichni máme práva a povinnosti, které dodržujeme.
8. Kupující jako občan (spotřebitel) má vyšší práva i povinnosti než kupující jako podnikatel.
9. Objednané zboží máte za povinnost odebrat a současně máte právo nám ho pak vrátit.
10. Obchodujeme hlavně se zbraněmi a střelivem. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme dělat věci jinak, než nám umožňují právní předpisy.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu v internetovém obchodě www.ezbrane.eu (dále jen „obchod“) mezi podnikající fyzickou osobou Jaroslav Boháč, IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem, (dále jen „prodávající“), provozovna Líska 124, 405 02 Česká Kamenice (dále jen „provozovna“) a subjektem (dále jen „kupující“), který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím dle těchto obchodních podmínek (dále jen „smlouva“),
Kupujícím je:
a) Spotřebitel je ten, kdo uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou činnost, samostatný výkon povolání, či takovou osobu zastupuje, jedná jejím jménem, nebo na její účet.
b) Podnikatel je osoba, která vykonává výdělečnou činnost, uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností, jedná jejím jménem, nebo na její účet. Základním identifikačním údajem je uvedení IČ, při uzavírání smlouvy. Za podnikatele se považuje také ten, kdy z povahy nákupu, použití zboží a služeb je zřejmé, že tak činí dle předchozí věty.
2. Obchodní podmínky se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní vztah se spotřebitelem podléhá mimo jiné i zákonu 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V případě prodeje zboží, nebo poskytování služeb chráněných zvláštním zájmem, je nadřazený související právní předpis, např. Zákon o zbraních (dále jen „zvláštní zájem“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Cena zboží, služeb

1. Informace o zboží, službách a jejich hlavních vlastnostech, respektive rozsahu, jsou uvedeny v katalogu obchodu a samostatném ceníku služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Součástí ceny, není-li uvedeno jinak, nejsou související poplatky a náklady, spojené s doručením, balením, úpravou, nebo správní poplatky, pokud to vyžaduje zvláštní zájem. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v obchodě. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na individuálních cenách.
2. Veškerá prezentace zboží a služeb, umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případech změny kurzů měn, nebo výrazných změnách dodavatelských podmínek. Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího, který má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy a prodávající není oprávněn si účtovat žádné náklady, vyjma již dodaného zboží, nebo provedených služeb.
4. V obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a služeb. Tyto náklady platí pouze pro doručování v rámci území České republiky.
5. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého účtu, provedl-li registraci v obchodě, vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě nákupu zboží, nebo služeb chráněných zvláštním zájmem, je registrace povinná. Kupující se zavazuje, že uvede pravdivé údaje a že neposkytne přístupy ke svému účtu třetím osobám.
2. Neprodleně po obdržení objednávky, zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu. Potvrzení je zasláno na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Zboží je kupujícímu dodáno zasláním na adresu a způsobem určeným v objednávce, nebo osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží a může být po vzájemné dohodě změněna pouze před dodáním, což může mít za následek změnu ceny za dodání a balení.
3. Prodávající může požadovat zaplacení zálohy až do výše 100% kupní ceny v případě, že má prodávající na základě smlouvy provést úpravy zboží, kupující provede objednávku v množství a ceně více než je obvyklé, nebo kdy je to nutné z důvodu ochrany ekonomických zájmů prodávajícího.
4. Zboží, nebo službu podle smlouvy je kupující povinen převzít. Pokud tak neučiní, nese kupující náklady spojené s tímto i dalším doručením.
5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny, včetně souvisejících nákladů, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V této lhůtě musí kupující alespoň odeslat prohlášení o odstoupení.
2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy v případě již poskytnuté služby, pokud prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že nemá právo na odstoupení od smlouvy a kupující s tím souhlasil, při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, při dodávce tiskovin jakéhokoliv typu (noviny, periodika, časopisy, knihy…), při dodání digitálního obsahu. Jedná se o případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku.
3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, kupní cenu, vyjma ceny za služby a případné správní poplatky u zboží chráněné zvláštním zájmem, které již prodávající zaplatil. Náklady na dopravu vrátí v maximálně takové výši, jako je nejlevnější prodávajícím nabízená doprava.
5. Zboží vrátí kupující prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu se vším původním příslušenstvím. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, případně další poplatky u zboží a služeb chráněných zvláštním zájmem, které nebyl povinen zaplatit.

VI. Záruční doba a reklamace

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, nebo služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží nebo službu převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Není-li stanoveno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nebo služby v případě, že kupujícím je spotřebitel.
3. Je-li výrobcem dodáván záruční list, vystaví prodávající tento záruční list kupujícímu v den prodeje. Není-li výrobcem dodáván záruční list, považuje se za něj daňový doklad (faktura).
4. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
5. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, má kupující právo zboží u prodávajícího reklamovat. Průběh a postupy se řídí reklamačním řádem.
6. Právo k reklamaci z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII. Kompatibilita a funkčnost

1. Prodávající garantuje kompatibilitu a funkčnost nabízeného zboží s jiným, pokud je to výslovně uvedeno v internetovém katalogu, nebo písemné nabídce. Aby se předešlo případným nedorozuměním, je doporučeno, aby kupující kontaktoval prodávajícího a kompatibilitu, nebo funkčnost si ověřil.
2. Prodávající negarantuje kompatibilitu a funkčnost prodaného zboží s jiným, jehož kompatibilita a funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v objednávce, nebo to nebylo uvedeno v internetovém katalogu, či si to neověřil, podle předchozího bodu. Na informace z jiných zdrojů, nebude brán zřetel.
3. V případě, že kupující takovou kompatibilitu požaduje a prodávající dodá zboží, které tento požadavek nesplňuje, má kupující právo na výměnu zboží a případné související služby zdarma.
4. Prodávající má právo odmítnout plnění smlouvy, pokud není možné dodat zboží se zaručenou kompatibilitou, nebo funkčností, dle požadavku kupujícího.

VIII. Doručování a komunikace

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Pokud probíhá komunikace telefonicky, je nutné si potvrdit výsledky písemně.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu info@ezbrane.eu. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho účtu nebo v objednávce.
3. Kupující není oprávněn posílat zboží na dobírku. V takovém případě nebude zásilka prodávajícím přijata a bude považována, jako by ji kupující neodeslal.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Je-li kupujícím spotřebitel, je možné případné spory řešit mimosoudně, a to za pomoci České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Evropského spotřebitelského centra Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a u prodeje zboží a poskytování služeb chráněné zvláštním zájmem za základě zbrojní licence CG 001813, která prodávajícího opravňuje k činnostem v rozsahu oprávnění skupin A, B, C, D, E.
3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se vztah řídí právním řádem zdrojové a tranzitních zemí do doby, než dojde k doručení do České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.
8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Uzavřené smlouvy se řídí obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy v případě, že to neodporuje platným právním předpisům v době dodání zboží, nebo služeb.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.