Příkazní smlouva

Příkazníkem je podnikající fyzická osoba Jaroslav Boháč, IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem, č.ú. 2401605667 / 2010 (dále jen „eZBRANE.EU“),

Příkazce je osoba uvedená v objednávce, viz bod I. této smlouvy (dále jen „kupující“).

Do smlouvy vstupují další strany, osoba, která zbraň prodává (dále jen „prodávající“), licencovaná společnost, která ve zdrojové zemi zajišťuje povolení k trvalému vývozu (dále jen „vývozce“) a další strany potřebné k zajištění celkové služby, které nejsou v této smlouvě uvedené.

Preambule

Kupující chce dovézt zbraň, její hlavní část, adaptér, výměnnou hlaveň, nebo jinou část podléhající Zákonu o zbraních (dále jen „zbraň“) ze zahraničí a toto požaduje po eZBRANE.EU. eZBRANE.EU pro kupujícího zajistí veškerá povolení, potřebná k dovozu zbraně, samotný dovoz a registraci zbraně v ČR tak, aby si kupující mohl převzít zbraň přihlášenou v ČR (dále jen „dovoz“). V případě, že se tak smluvní strany dohodnou, může eZBRANE.EU zprostředkovat i samotnou koupi od prodávajícího (dále jen „nákup“). eZBRANE.EU je k o této činnosti oprávněn a činí tak na základě zbrojní licence CG 001813. Tato Příkazní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřená podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože jde o zbraň je nadřazen zákon č. 119/2002 Sb, zákon o zbraních. Dále v případě zprostředkování koupě zbraně se smlouva řídí podle ustanovení § 2445 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouva o zprostředkování). Mimo to se smlouva řídí Obchodními podmínkami, uvedených na stránkách eZBRANE.EU, dále do vztahu může vstoupit smlouva o skladování též uvedená na stránkách sZBRANE.EU a nakonec i ustanovení smlouvy o úschově dle Občanského zákoníku.

I. Uzavření smlouvy

1. Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového obchodu, kdy kupující provede objednávku dovozu zbraně. Kupující v objednávce uvede všechny informace potřebné k uzavření této smlouvy.

2. Potvrzením objednávky eZBRANE.EU se považuje smlouva za uzavřenou, se všemi právy a povinnostmi obou smluvních stran.

3. Je-li s plněním smlouvy spojena povinnost kupujícího zaplatit dohodnutou částku, např. složit kupní cenu zbraně jako záruku dalšího plnění, plní eZBRANE.EU své povinnosti až po zaplacení celé dohodnuté částky.

II. Předmět smlouvy

1. V případě dovozu zbraně, zajistí eZBRANE.EU povolení k trvalému vývozu v zemi, kde je zbraň umístěna, povolení k trvalému dovozu zbraně v ČR, dopravu do ČR a registraci v ČR. Za tuto službu náleží eZBRANE.EU odměna, která zahrnuje všechny výše uvedené náklady, včetně správních poplatků za vydání povolení, vyjma dopravy v rámci cílové země od prodejce k vývozci, kterého určí eZBRANE.EU. Dále odměna nezahrnuje další náklady dané platnými právními předpisy, zejména se jedná o daně, cla a licenční poplatky, pokud jsou hrazeny, např. při dovozu ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

2. V případě, že kupující požaduje po eZBRANE.EU i zprostředkování nákupu zbraně, je součástí služby i nákup zbraně a zajištění dopravy v rámci cílové země na náklady kupujícího.

III. Cena a platby

1. Cena za službu nákup a nebo dovoz zbraně je stanovena v závislosti na zemi původu zbraně a je uvedena v ceníku služeb. Cena je splatná nejpozději v den převzetí zbraně kupujícím. Pokud nedojde k realizaci nákupu a nebo dovozu zbraně, je eZBRANE.EU oprávněn si účtovat jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak při uzavření smlouvy.

2. Cena za zbraň a doprava v rámci zdrojové země od prodejce k licencovanému vývozci je splatná předem na účet eZBRANE.EU. Platba dle tohoto ustanovení se považuje za jistinu, hrazenou na zvláštní účet určený pro úschovu peněz. Úschova je bezplatná a eZBRANE.EU není oprávněn využít uschované prostředky k jinému účelu, než stanoví tato smlouva. Nevyužité prostředky eZBRANE.EU vrací vždy na účet kupujícího, ze kterého prostředky poslal a to nejpozději do 5 pracovních dnů, od data kdy eZBRANE.EU povinnost vznikla.

IV. Podmínky a popis služeb

A) Zprostředkování koupě zbraně

1. Pevná kupní cena:
– kupující do objednávky uvede kontakt na prodávajícího, předmět koupě, dohodnutou kupní cenu, náklady na vnitrostátní dopravu, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšného zprostředkování nákupu.
– eZBRANE.EU potvrdí objednávku a zašle číslo účtu pro zaplacení kupní ceny a nákladů na vnitrostátní dopravu.
– kupující převede peníze na účet eZBRANE.EU. Následně eZBRANE.EU zaplatí prodávajícímu kupní cenu zbraně a náklady na vnitrostátní dopravu a sdělí mu adresu vývozce. Současně průběžně informuje kupujícího o stavu transakce.
– po dokončení transakce zašle eZBRANE.EU kupujícímu vyúčtování plateb, doloženou výpisy z účtu.
– zbraň se pro účely dovozu stává majetkem eZBRANE.EU.

2. Účast v aukci, nebo dražbě
– kupující do objednávky uvede URL adresu dražby, předmět koupě, maximální možnou výši příhozu a náklady na vnitrostátní dopravu, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšné zprostředkování nákupu.
– eZBRANE.EU potvrdí objednávku a zašle číslo účtu pro zaplacení jistiny na maximální výši příhozu a nákladů na vnitrostátní dopravu.
– kupující převede peníze na účet eZBRANE.EU. Následně eZBRANE.EU zahájí účast na aukci. Nejpozději 1 hodinu před koncem aukce muže kupující požádat o zvýšení maximálního příhozu o 10%, aniž by musel navýšit jistinu. Zvýšenou cenu eZBRANE.EU zahrne do vyúčtování plateb a kupující je povinen rozdíl uhradit nejpozději v den převzetí zbraně.
– v případě výhry zaplatí prodávajícímu kupní cenu zbraně a náklady na vnitrostátní dopravu a sdělí mu adresu vývozce. Současně průběžně informuje kupujícího o stavu transakce.
– po dokončení aukce a zaplacení prodávajícímu zašle eZBRANE.EU kupujícímu vyúčtování plateb, doloženou výpisy z účtu. Nevyčerpané prostředky vrací na účet kupujícího.
– zbraň se pro účely dovozu stává majetkem eZBRANE.EU

B) Dovoz zbraně

1. Zbraň je majetkem kupujícího (zbraň již koupil, nebo jí chce koupit sám)
– kupující do objednávky uvede kontakt na prodávajícího, předmět koupě, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšný dovoz zbraně. Současně informuje prodávajícího, že bude doručovat zbraň v rámci své země vývozci, jehož jméno a adresu mu sdělí eZBRANE.EU a že zbraň přechází do vlastnictví eZBRANE.EU, případně požaduje vystavení prodejního dokladu na eZBRANE.EU. eZBRANE.EU poskytuje nezbytnou součinnost, např. překlady.
– kupující objednávkou současně převádí vlastnická práva na eZBRANE.EU.
– eZBRANE.EU potvrdí objednávku a současně tímto bere na vědomí, že se stává vlastníkem zbraně.
– eZBRANE.EU zašle prodávajícímu kontakt na vývozce a požádá ho o doručení zbraně.

2. Zbraň je majetkem eZBRANE.EU, podle ustanovení IV. odstavce A této smlouvy
– kupující v tomto případě nemusí vyvíjet žádnou činnost

C) Předání zbraně

1) Po doručení zbraně do ČR a jejím přihlášení, zašle eZBRANE.EU kupujícímu fakturu za službu dovoz zbraně a současně vyzve kupujícího k převzetí zbraně.

2) Předání zbraně proběhne osobně na provozovně eZBRANE.EU, nebo kupující může využít Službu u vás doma, která je zpoplatněna dle ceníku služeb.

3) Zbraň je možné předat pouze držiteli zbrojního průkazu s příslušným povolením k držení zbraně.

4) Pokud byla zaplacena kupní cena za zbraň, dle předchozích ustanovení, převzetím zbraně se kupujícím současně stává i vlastníkem zbraně a tato smlouva slouží i jako kupní smlouva. V tomto případě eZBRANE.EU převádí vlastnictví bezúplatně.

V. Práva a povinnosti eZBRANE.EU

1. eZRANE.EU vyvine maximální úsilí k úspěšnému naplnění předmětu smlouvy a koná tak v dobré víře, za využití předchozích zkušeností s dovozem zbraní.

2. eZBRANE.EU má právo odmítnout plnění smlouvy, nebo jenom její části, pokud má třeba jen podezření, že zbraň není schopná střelby, dá se předpokládat, že prodávající nedostojí svým závazkům, nebo je důvodná obava, že zbraň nepůjde v ČR přihlásit bez dodatečných nákladů, které kupující neodsouhlasil.

3. Nákup zbraně je zprostředkovatelskou činností, tedy eZBRANE.EU nákup pouze zprostředkovává. eZBRANE.EU neposkytuje záruku na dodané zboží a ani nenese odpovědnost za stav zbraně a případného příslušenství, ani jinak neručí za její původ.

4. eZBRANE.EU se zavazuje předat kupujícímu zbraň včetně veškerého příslušenství v množství a stavu v jakém je dostal od prodávajícího prostřednictvím vývozce a nic si neponechá. Nenese odpovědnost za situaci, kdy prodejce nezašle vše, co uvedl při prodeji. Současně eZBRANE.EU poskytne kupujícímu součinnost pro případnou reklamaci dodaného množství.

5. eZBRANE.EU není oprávněn požadovat odměnu za svoje služby po prodávajícím.

6. Smlouva vychází se stavu, že zbraň je vždy kupujícím uhrazena v celé výši. eZBRANE.EU se zavazuje, po přihlášení zbraně převést bezúplatně vlastnické právo ke zbrani na kupujícího nejpozději v den převzetí zbraně. Toto ustanovení nevylučuje právo eZBRANE.EU na úhradu nákladů, vyplývajících z této smlouvy a opatření s tím souvisejících.

VI. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro úspěšné plnění smlouvy, zejména se jedná o předání všech dostupných informací, která mají vliv na plnění smlouvy.

2. Kupující pro účely dovozu zbraně, převede vlastnická práva ke zbrani na eZBRANE.EU.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dovezenou zbraň si kupující vyzvedne do 30 dnů po doručení výzvy k vyzvednutí zbraně. Pokud si ve stanovené lhůtě zbraň nevyzvedne, uzavírá se smlouva o skladování.

4. Kupující se zavazuje uhradit všechny dohodnuté náklady ve lhůtách uvedených ve smlouvě.

5. Po spuštění procesu zprostředkování nákupu a dovozu zbraně, nelze tento proces z pokynu kupujícího zastavit a musí se dokončit. Výjimkou jsou situace, kdy může dojít jedné ze smluvních stran ke škodě, která je neúměrná ceně obou uvedených služeb.

VII. Kurzové riziko

1. Kupující hradí jistinu za zbraň a dopravu v Kč na účet 2001605676/2010 a pro přepočet použije střední kurz měny, ve které se zbraň a doprava bude hradit, dle středního kurzu stanoveném ČNB platného v den převodu, nebo v EUR na účet 2501829094/2010. V případě platby na účet vedený v EUR, bude případné vrácení provedeno v této měně.

2. eZBRANE.EU hradí zbraň a dopravu v zahraniční měně, přepočtené dle aktuálního kurzu devizy prodej FIO banky vyhlášeného v den platby.

3. Kurzové riziko jde na vrub kupujícího, a ten je povinen na základě vyúčtování eZBRANE.EU, případný rozdíl oproti složené jistině doplatit, nejpozději v den předání zbraně.

4. Pokud by změna kurzu, znamenala zvýšení ceny v Kč oproti dohodnuté částce o více než 10%, eZBRANE.EU kontaktuje kupujícího s žádostí o další pokyny k platbě. V případě, že se kupující rozhodne pro zrušení transakce, hradí veškeré náklady spojené s jejím zrušením. Jedná se zejména o stornopoplatky spojené s odstoupením z aukce a zrušením dopravy. eZBRANE.EU má právo za svoje služby  účtovat pouze úhradu účelně vynaložených prostředků, pokud se jich nemůže zříct ve prospěch jiného obchodního případu.

VII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že příslušným k projednání sporu bude Okresní soud v Ústí nad Labem.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení objednávky eZBRANE.EU a končí dohodou smluvních stran, nebo předáním zbraně dle této smlouvy.

3. Uzavření této smlouvy je možné pouze v písemné podobě.

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků za souhlasu obou stran.