Smlouva o skladování

Skladovatel je podnikající fyzická osoba Jaroslav Boháč, IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem, č.ú. 2401605667 / 2010 (dále jen „skladovatel“),

Ukladatel je osoba uvedená ve skladištím listu, viz bod I. této smlouvy (dále jen „ukladatel“),

uzavírají smlouvu o skladování zbraní a střeliva (dále jen „smlouva“).

Preambule

Ukladatel si chce u skladovatele uschovat zbraně, případně střelivo ke zbrani, za účelem zajištění jejich bezpečnosti, při zachování jejich stavu na předem dohodnutou dobu. Skladovatel je k o této činnosti oprávněn a činí tak na základě zbrojní licence CG 001813. Tato smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2415, v přiměřené míře lze použít ustanovení § 2402 (Úschova) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, protože jde o zbraň a střelivo, je nadřazen zákon č. 119/2002 Sb, zákon o zbraních. Mimo to se smlouva řídí Obchodními podmínkami, uvedených na stránkách eZBRANE.EU.

I. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy dochází dnem a hodinou převzetí skladovaných věcí skladovatelem od ukladatele. Ukladatel prokazuje právo k držení zbraní zbrojním průkazem a průkazem zbraně, který je povinnou součástí skladovaných zbraní.

2. Ukladatel nemusí být držitelem zbrojního průkazu a nemusí dokládat průkaz zbraně, pokud potřebuje uschovat zbraně a střelivo, které jsou předmětem pozůstalosti, právního sporu, nebo ztratil právo držet zbraně a střelivo, či se takový stav očekává. V tomto případě skladovatel ověřuje zbraně v centrálním registru zbraní, před jejich převzetím ke skladování.

3. K uzavření smlouvy také dochází dnem uplynutí termínu k vyzvednutí zbraně, stanoveném v obchodních podmínkách. Jedná se zejména o prodej, opravy, úpravy, servis, údržbu a dovozu zbraní, kde je povinností skladovatele o zbraň řádně pečovat, nad rámec dohodnutých služeb.

4. Smlouva o skladování může být uzavřena také jako doplňková služba, v rámci poskytnutí jiných služeb, pokud je tak uvedeno v ceníku, nebo veřejném prohlášení skladovatele.

5. Předáním zbraní ukladatelem skladovateli a potvrzením skladištního listu oběma stranami, nebo uzavřením smlouvy dle bodu 3 a 4, se považuje smlouva za uzavřenou, se všemi právy a povinnostmi obou smluvních stran.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je skladování zbraní a střeliva ke zbrani ukladatele v zabezpečeném prostoru skladovatele, jejichž přesná specifikace a množství je uvedena ve skladištním listu.

2. Podmínky skladování jsou stanoveny touto smlouvou.

III. Skladné

1. Cena za skladování je stanovena dle vybraného cenového plánu zveřejněného v Ceníku služeb, vždy se počítá za jeden ks zbraně a každých započatých 30 dní skladování.

2. V ceně skladného je cena za skladování zbraně a případně nezbytného střeliva ke zbrani a cena doplňkové služby uvedené v Ceníku služeb.

3. V případě změny počtu skladovaných zbraní, nebo doby uskladnění, se cenový plán změní, dle podmínek plánu, který odpovídá skutečnému stavu. Cenový plán navrhuje v okamžiku uzavírání smlouvy ukladatel.

4. Při přechodu plánu z SHORT nebo SHORT+ na LONG, se ceny za plán LONG, účtují až po uplynutí doby skladovaní uvedených v plánech SHORT, nebo SHORT+.

5. U skladování zbraní z důvodů uvedených v odstavce I. bodě 2 a 3, se vždy počítá cenový plán LONG.

6. Skladování zbraní dle odstavce I. bodu 4 je po dobu a množství uvedenou v tomto odstavci zdarma.

7. Uschovatel si může se skladovatelem dohodnout doplňkové služby, jejich cena a rozsah bude uvedena na skladištním listu.

IV. Převzetí a předání zbraní

1. O převzetí zbraní a střeliva bude vydáno potvrzení formou skladištního listu na jméno, množství, přesná specifikace a stav zbraní a střeliva. Dále zde bude uveden skladovatel, ukladatel, místo skladování a přesný čas převzetí. Skladištní list je dle § 2417 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Cenným papírem, vydaným na jméno.

2. Ukladatel je povinen zkontrolovat stav předávaných věcí a případné nesrovnalosti uvést do skladištního listu.

3. Předání zbraní a střeliva se realizuje v den a hodinu, která je stanovena po dohodě mezi skladovatelem a uschovatele. Pokud dojde k prodlení předání z důvodů na straně skladovatele, nebude si skladovatel účtovat skladné za dobu, která tímto prodlením vznikla.

4. Předání zbraní a střeliva je možné pouze osobě, která je oprávněna k jejich držení dle zákona o zbraních, bez ohledu na to, zda je jejich vlastníkem. Skladovatel je povinen tuto skutečnost při předání ověřit.

5. Převzetí a předání je možné realizovat pouze na provozovně, nebo za využití služby U VÁS DOMA.

6. Ustanovení o skladištním listu neplatí v případě uzavření smlouvy zde odstavce I. bodu 3 a 4.

V. Doba skladování a platba

1. Doba skladování je dána vybraným cenovým plánem, nejdéle však jeden rok od uzavření smlouvy.

2. Ukladatel může kdykoliv dobu skladování změnit, stejně jako si uskladněné věci, nebo jejich část kdykoliv vyzvednout, i před dohodnutou dobou skladování.

3. Skladovatel může skladování vypovědět, pokud skladovateli z povahy uskladněních věcí hrozí značná škoda, pokud je ukladatel v prodlení s placením skladného delší, než 3 měsíce, nebo pokud hrozí poškození skladovaných věcí z důvodů, které nemůže skladovatel odvrátit.

4. Platba za skladování je hrazena jednou za 6 měsíců, nejpozději však ke dni vyzvednutí uskladněných zbraní převodem na účet skladovatele na základě faktury vystavené skladovatelem a zaslané emailem uschovateli.

VI. Práva a povinnosti skladovatele

1. Skladovatel skladuje zbraně a střelivo z zabezpečeném prostoru, odpovídající platným právním předpisům. Při skladování udržuje stálou relativní vlhkost v rozmezí 50-55% a teplotu 15 °C.

2. Skladovatel není oprávněn skladované zbraně a střelivo používat pro sebe, ani dát k užívání třetím osobám.

3. Skladovatel poskytuje doplňkové služby uvedené ve vybraném cenovém plánu, zejména pojistit zbraně proti krádeži, nebo poškození a to do hodnoty 20 tis. za každou skladovanou zbraň. Střelivo pojistit nelze.

4. Skladovatel je povinen vést evidenci uskladněních zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.

5. U cenového plánu LONG, provede skladovatel před uložením do skladu konzervaci zbraně a následně každé 3 měsíce provede kontrolu stavu zbraně a v případě potřeby obnoví konzervaci.

6. Skladovatel je povinen neprodleně oznámit uschovateli pozbytí oprávnění k uschování a skladování zbraní a střeliva.

7. Skladovatel zajistí, aby skladované zbraně a střelivo vrátil ve stavu, v jakém je převzal. To se netýká stavu, který by vznikl i v případě, že by zbraně a střelivo skladovány u skladovatele nebyly.

8. Pokud není uhrazeno skladné, nebo nedojde k vyzvednutí zbraní a střeliva ve stanovených lhůtách, je skladovatel oprávněn uplatnit svá práva podle ustanovení § 2427 – 2429 zákona. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

9. Skladovatel je oprávněn odmítnout převzít ke skladování střelivo v počtu větším než 100 ks ke každé skladované zbrani.

VII. Práva a povinnosti uschovatele

1. Uschovatel se může dohodnout na uskladnění zbraní za specifických podmínek, např. skladování ve vakuu, nebo inertním plynu, pakliže to skladovatel považuje za technicky možné.

2. Uschovatel má právo na kontrolu uskladněných zbraní a střeliva. O této kontrole dá skladovateli vědět s dostatečným předstihem, aby mohl věci připravit ke kontrole. Uschovatel z důvodu bezpečnosti, nemá právo na vstup do skladu.

3. Uschovatel může požadovat po skladovateli umožnění přístupu ke skladovaným zbraním třetí osobě za účelem prohlídky zbraní odborným znalcem v případě jejich prodeje, či jiných důvodů daných zákonem. Skladovatel je povinen tento požadavek strpět.

4. Uschovatel je povinen při ukončení dohodnuté doby, nebo z důvodů uvedených touto smlouvou neprodleně vyzvednout skladované zbraně a střelivo.

5. Skladištní list je cenným papírem ve smyslu zákona. Uschovatel je povinen o něj řádně pečovat a při převzetí zbraní a střeliva ho předložit.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že příslušným k projednání sporu bude Okresní soud v Ústí nad Labem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti převzetím zbraní a střeliva a končí předáním zbraní a střeliva.

3. Uzavření této smlouvy je možné pouze v písemné podobě.

4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků za souhlasu obou stran.