Využijte Službu u vás doma zdarma, více zde.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, HOPLIT s.r.o., IČ 10978976, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky zboží, nebo službu reklamovat.

Při reklamaci má kupující právo:

V případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupení od smlouvy pro větší počet vad, které neumožňují věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího:
– osobně na provozovně prodávajícího Líska 124, 405 02 Česká Kamenice. Provozovna není primárně určena pro styk se zákazníky a nemá pevnou otevírací dobu. Návštěvu provozovny je zapotřebí nejprve dohodnout.
– za pomoci online formuláře, nebo emailem na info@ezbrane.eu a následným doručením zboží na adresu sídla prodávajícího Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem
– za pomoci online formuláře, nebo emailem na info@ezbrane.eu a následným doručením na servisní středisko, podle pokynů prodávajícího

Reklamace se nevztahují na případy, je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Rozhodný termín pro uplatnění reklamace je den odeslání informace o uplatnění reklamace.

Termín pro stanovení doby pro vyřízení reklamace je den doručení zboží prodávajícímu, pokud se jedná o výměnu, kdy není zapotřebí doručit zboží prodávajícímu, termín se počítá ode dne odeslání informace o reklamaci.

Při reklamaci má kupující povinnost doložit, že zboží koupil u prodávajícího, podrobně popsat vadu, navrhnout způsob vyřízení reklamace a uvést kontaktní údaje, případně přiložit fotodokumentaci.

V případě, že reklamaci uplatňuje jiná osoba, než která uzavřena smlouvu, je povinna doložit, že na ní přešla práva z uzavřené smlouvy.

Prodávající, případně servisní středisko vydá kupujícímu písemné potvrzení o převzetí reklamace, které slouží jako doklad o přijetí reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. U zboží, nebo služeb chráněných zvláštním zájmem, se může lhůta pro vyřízení reklamace prodloužit, o této skutečnosti vás budeme informovat.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže být kratší než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 10,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. V případě závažných důvodů na straně kupujícího, nebude skladné účtováno.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2019.

POTŘEBUJI POMOC

Rozvoz zboží zdarma.

Objednávky nad 2.000,- Kč po okrese Ústí nad Labem

Objednávky nad 5.000,- Kč v Praze a Ústeckém kraji.

Ostatní dle telefonické dohody.