Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Boháč IČ 07982348, se sídlem Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem (dále jen: „eZBRANE.EU“).

Kontaktní údaje eZBRANE.EU jsou : Jaroslav Boháč, Obvodová 733/1, 400 07 Ústí nad Labem, email: info@ezbrane.eu, telefon: +420 777 339 609.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

eZBRANE.EU nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

eZBRANE.EU zpracovává osobní údaje, které jste mu dobrovolně poskytli, nebo osobní údaje získané na základě plnění vaší objednávky a současně vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a eZBRANE.EU podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dále oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a eZBRANE.EU. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, případně č. zbrojního průkazu, průkazu zbraně apod.). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany eZBRANE.EU plnit. Dále je účelem zpracování zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany eZBRANE.EU dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas. Zejména se jedná o nastavení služeb eZBRANE.EU chráněných zvláštním zájmem (např. Zákonem o zbraních).

eZBRANE.EU uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a eZBRANE.EU a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů eZBRANE.EU osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů mimo eZBRANE.EU jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, dále zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, dále zajišťující marketingové služby.

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email eZBRANE.EU.

Změna osobních údajů z důvodu archivace není možná telefonicky, ale budeme rádi, když nám zavoláte a řeknete co se vám nelíbí.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

eZBRANE.EU prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.